ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ОПИСАНИЕ

Уеб сайт собственост на Фитони 1 ЕООД.

Настоящите общи условия дават информация на потребителите /клиентите/ за правомощията им /права и задължения/ при използване на ресурсите в сайта. Всеки потребител /клиент/ на сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
Фитони 1 ЕООД  си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.
ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Информацията на САЙТА не може да бъде репродуцирана, променяна, трансферирана, записвана или предавана под каквато и да е форма, без съгласието на Фитони 1 ЕООД . Вие се съгласявате, че ще използвате информацията за Ваше лични потребности без комерсиални намерения.
НЕТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Фитони 1 ЕООД полага усилия за поддържане на коректна и точна информация отностно предлаганите стоки.
УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА
 - За да поръчате продукти от сайта е необходимо да се регистрирате;
- Ангажирате се да предоставите коректни, точни и верни данни при създаването на личен или фирмен профил, както и съгласие за обработката им, при спазване от страна на Фитони 1 ЕООД на политиката за защита на личните данни. Тази информация касае попълването на важни официални административни документи като фактури, експедиторски формуляри и др.;
- При непопълнени  полетата за обратна връзка или невярна информация фирмата не е обвързана със задължението за изпълнение на поръчката;
- Фитони 1 ЕООД си запазва правото да прекратява регистрация и ограничава достъп, комуникация с некоректни  и злонамерени потребители /клиенти/;
- Сайтът не осъществява регистрация на потребител /клиент/ под 18 години;
- При попълване на заявката за поръчка, въведените лични данни се изпращат към обслужващия сървър чрез криптирана SSL връзка. По този начин се осигурява защитата на личните данни на потребителя;
- Данните се използват само и единствено за изпълнение на конкретната заявка.  ...................... гарантира, че получените данни няма да се използват, включително и от трети лица, за каквито и да е други цели;
- Поръчката може да се извърши от различни категории в сайта чрез бутон „ПОРЪЧАЙ”, като указаната цена е за един брой в лева, с включено /начислено/ ДДС;
- Артикули с няколко вида цветове, в поле „Коментар или Вашите изисквания” моля укажете избрания от Вас цвят;
- С кликване на бутон „ПЛАЩАНЕ”:
*  потребителят /клиентът/ изразява доброволно волеизявление, обвързващо го със силата на договор между страните: потребител - Фитони 1 ЕООД, при спазване на настоящите правила и българското законодателство;
* потребителят /клиентът/  поема зъдължение за плащане на стоката на Фитони 1 ЕООД при нейното доставяне
- След извършване на поръчката  потребителят /клиентът/  се ангажира да изрази съгласието си и да потвърди всички детайли за нея, след като представител на Фитони 1 ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail;
- Потребителят /клиентът/  се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания  и той я приема равнозначно на информацията предоставена на хартиен носител или устно по телефон.
- Потребителят /клиента/ е запознат и приема тези общи условия.
- Поръчката се изпълнява в срок от три дни, от момента на потвърждаването и.
 
УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
 - Доставката се извършва:
* с куриерска фирма /с най изгодна цена за населеното място на доставка/, наета от Фитони 1 ЕООД на адрес посочен от потребителя или до офис на куриерската фирма;
* или с куриерска фирма по избор на потребителят /клиентът/ изрично упоменато в поле „Коментар или Вашите изисквания”;
- Разходите за доставката и връщане при отказ от договора са за сметка на потребителя /клиента/, дължими на куриерската фирма, съгласно техния ценоразпис;
- Потребителят /клиентът/   се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и заплати поръчаните продукти;
- Ако потребителят /клиентът /или упълномощено от него лице/ не бъде намерен доставката се връща в офиса на куриерската фирма;
- Ако потребителят /клиентът/   е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той /потребителя /клиента/, извършил първоначалната поръчка/ няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката;
- Потребителят /клиентът/  трябва да поеме и разходите за връщане на стоката в случаите на упражняване на правото на отказ:
 
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: 
https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki
Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП
(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)
Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви "а", "б", "в", "г" или "д" от Указанията за попълване).
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване)
и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.
(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).
В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви "а", "б" или "в" от Указанията за попълване).
Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин следната информация:
 
 1. основните характеристики на стоките или услугите съобразно използваното средство за комуникация и естеството на стоките или услугите;
 
 2. името/наименованието на търговеца;
 
 3. седалището и адреса на управление на търговеца, неговия телефонен номер, както и адреса на електронната му поща и интернет страницата, ако има такива, за да може потребителят да установи контакт бързо и да общува ефективно с търговеца; когато е приложимо, се посочва името/наименованието на търговеца, седалището и адресът на управление, от чието име действа той;
 
 4. адреса на мястото, където търговецът осъществява стопанската си дейност, и когато е приложимо – адреса на мястото, където търговецът, от чието име действа той, осъществява стопанската си дейност, на който потребителят може да изпрати евентуални жалби – когато седалището и адресът на управление на търговеца не съвпадат с тези по т. 3;
 
 5. крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси или когато поради естеството на стоките или услугите цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници – начина на нейното изчисляване; когато е приложимо, в крайната цена на стоките или услугите се включват всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от потребителя; в случай на безсрочен договор или на договор, съдържащ абонамент, в крайната цена се включват всички разходи за периода на фактуриране; когато тези договори предвиждат фактуриране по фиксирана тарифа, в крайната цена се включват и всички месечни разходи; когато общата сума на разходите не може да бъде изчислена предварително в разумни граници, се предоставя информация за начина на изчисляване на цената;
 
6. разходите за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора, когато тези разходи са изчислени на база, различна от основната тарифа;
 
 7. условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, и когато е приложимо – предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби на потребители;
 
 8. когато потребителят има право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване съгласно чл. 52, ал. 1 и 2; търговецът е длъжен да предостави на потребителя и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6;
 
 9. когато е приложимо, се посочва обстоятелството, че потребителят трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ; при договорите от разстояние, ако поради естеството си стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата, се посочват разходите за връщането им;
 
 10. указание, в случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, че е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6, определени в разумни граници;
 
 11. когато не е предвидено право на отказ съгласно чл. 57, търговецът уведомява потребителя, че няма право на отказ или когато е приложимо, се посочват обстоятелствата, при които потребителят губи правото си на отказ от договора;
 
 12. напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;
 
 13. когато е приложимо, се посочва наличието на възможност за оказване на помощ на потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях;
 
 14. когато е приложимо, се посочва дали има кодекси за добра търговска практика, къде могат да бъдат намерени и по какъв начин може да бъде получен екземпляр от тях;
 
 15. срока на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване – условията за неговото прекратяване;
 
 16. когато е приложимо, се посочва минималният срок, за който потребителят има задължения по договора;
 
 17. когато е приложимо, се посочва дали е необходимо да се предоставят депозити или други финансови гаранции, които се заплащат или дават от потребителя по искане на търговеца, и условията по тях;
 
 18. когато е приложимо, се посочва функционалността на цифровото съдържание, включително приложимите мерки за техническа защита;
 
 19. когато е приложимо, се посочва всяка съответна оперативна съвместимост на цифровото съдържание с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни;
 
 20. когато е приложимо, се посочва възможността за използване на извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове и за обезщетяване, в които търговецът участва, и условията за достъп до тях.
 
 

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато търговецът не е предоставил на потребителя информация за правото му на отказ от договора по чл. 47, ал. 1, т. 8, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок една година и 14 дни, считано от датата по чл. 50.